پیستوله رنگ پاش SG70E

■ دو تنظیمه
■ دارای مخزن فلزی

 

دانلود فایل

حجم مخزن (mL) 600
مقدار مصرف رنگ(cc/min) 240
فشار هوای مورد نیاز(PSI) 50-30